Technický dozor staveb pozemního stavitelství a diagnostická kancelář pro zjišťování poruch staveb

Technický dozor staveb pozemního stavitelství

Činnost zahrnuje zejména:

 • odborná kontrola výstupu projektové dokumentace pro provádění stavby
 • spolupráce s investorem při výběru dodavatele stavby
 • účast při projednávání smluv a jejich dodatků se zhotovitelem stavby
 • kontrola dodržování podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo při realizaci stavby
 • doporučování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby
 • účast na ověřovacím měření prováděném zhotovitelem
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků
 • kontrola faktur předkládaných zhotovitelem stavby
 • kontrola dodržování časového plánu stavby
 • kontrola částí dodávek, které budou zakryty, či jinak nepřístupné
 • pořizování digitální fotodokumentace průběhu předmětné stavby
 • spolupráce s dodavatelem a projektantem stavby
 • vedení kontrolních dnů stavby včetně pořizování zápisů
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby včetně účasti při přejímce díla
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení
 • kontrola konečné faktury vystavené zhotovitelem za provedené dílo
 • účast na případných reklamačních řízení v průběhu záruční doby díla
 • zpracování odborných posudků při výskytu vad na stavebních konstrukcích v záruční, i pozáruční době

Ceník :

Cena za práce technického dozoru závisí na druhu stavby, její velikosti, četnosti kontrol na staveništi. Většinou stanovujeme cenu dohodou.

Informační ceník:

Stavba v rozsahu – do 50 tis.

12% z ceny bez DPH

Stavba v rozsahu – do 150 tis.

10% z ceny bez DPH

Stavba v rozsahu – do 500 tis.

8% z ceny bez DPH

Stavba v rozsahu – do 1 mil. 

6% z ceny bez DPH

Stavba v rozsahu od 1 mil. do 5 mil. 

5% z ceny bez DPH

Stavby nad 5 mil.

cena individuální